Välkommen - Welcome

Känn dig varmt välkommen hit. Om du vill får du gärna lämna en kommentar. Jag hoppas att du kommer att trivas här.
Om du vill använda någon av mina bilder, var vänlig kontakta mig.

You are very welcome to my blog. Feel free to leave a comment. I hope you will enjoy your visit.
If you want to use any of my photos, please contact me.

onsdag 23 februari 2011

Jeanne d'Arc - Joan of Arc

Crocus Jeanne d'Arc
Jeanne d'Arc
En enkel bondflicka som blev krigshjälte och helgon – ett levnadsöde som intresserar mig.

Vi vet att hon troligen föddes år 1412 i den franska provinsen Lorraine (eller Lothringen). Som ung flicka hörde hon röster från änglar och helgon. Dessa uppmanade henne att driva ut engelsmännen från Frankrike och hjälpa den franska kronprinsen att bli krönt till kung.

Norra delen av Frankrike, inklusive Paris, var vid den här tiden ockuperat av England. Engelsmännen ansåg sig ha rättfärdiga krav på kronan efter att den sinnesjuka franska kungen Karl VI avsagt sig kronan till England. Karls son, kronprins Karl, försökte ta tillbaka makten men lyckades inte. I stället levde han med sitt hov i området söder om Orleans – som var besatt av engelsmän. Traditionen sade att Frankrikes kung ska krönas i katedralen Reims genom att smörjas med den heliga oljan men problemet var att även Reims var ockuperat.

Jeanne sägs inte ha kunnat läsa eller skriva. Hennes familj var bönder och hon växte upp under enkla förhållanden. Hon arbetade på fälten och vaktade boskap. Det som skiljde henne från andra bondflickor var att hon fick uppenbarelser som uppmanade henne att rädda Frankrike. Hon ansåg sig vara utvald till att göra storverk.

Det krävde en ganska lång tid av övertalning innan den unga Jeanne fick tillåtelse att besöka kronprinsen. Hon lär till sist ha övertygat den lokala ståthållaren att under eskort och iförd manskläder få rida till hovet, en väg som gick genom ockuperat land. Tydligen gjorde hon ett gott intryck på prinsen som gav henne ledningen över en armé och uppgiften att återinta staden Orleans.

Orleans läge var strategiskt betydelsefullt, längs med floden Loire och inte långt från Paris. För fransmännen var det viktigt att återerövra staden. Och Jeanne lyckades med detta! Bara någon månad efter hennes möte med kronprins Karl, år 1429, var staden i franska händer.

Framgången fortsatte och i juli samma år hade även Reims återtagits och Karl blev krönt till Karl VII. Nu hade kungen uppnått sitt mål men Jeanne ville mer. Hon ville driva ut engelsmännen från Frankrike och nästa steg för henne var att försöka inta Paris. Men detta misslyckades hon med - sårad av en pil i benet och besegrad, fick hon order från kungen att dra tillbaka trupperna.

Efter detta hade hon inte längre kungens stöd och så småningom blev hon utlämnad till engelsmännen genom ett bakhåll. Infångad fördes hon till staden Rouen för att ställas inför rätta av den katolska kyrkan. Jeanne var mycket religiös och hennes tro hade prövats av den franska kungen innan han lät sig övertygas om nyttan av att låta Jeanne agera på hans vägnar. För Jeanne var hennes uppdrag religiöst, hon hade ju fått i uppgift av högre makt att rädda Frankrike. Därför förstod hon inte varför hon anklagades av kyrkan för kätteri. Men som redskap för engelsmännens hat, fick kyrkan agera domare.

För Jeanne var fångenskapen en svår tid, framför allt för att det fick henne att tvivla på sig själv och på sin tro. För engelsmännen var det viktigt att få henne att erkänna att hon var kättare och att hon handlat på djävulens vägnar så de kunde bestraffa den framgångsrika Jeanne: Hade hon inte klätt sig som man? Och rösterna, var det inte djävulen hon hört?

Tanken var att engelsmännen via kyrkan ville visa att Jeanne var en kättare och de måste därför få henne att erkänna att hon handlat fel innan hon avrättades. Risken var annars att hon skulle anses som en martyr och få stor betydelse för den politiska utvecklingen. Förmodligen insåg även den franska kungen detta och att det var därför som hon lämnades ut till fienden för att dömas utan att Karl ingrep till hennes försvar. Hon var helt enkelt för obekväm för båda sidorna för att få leva.

När dödsdomen fälldes en lång rättegång var Jeanne nerbruten både psykiskt och fysiskt. Hon erkände att rösterna inte fanns och att hon handlat fel som burit manskläder. Men några dagar senare tog hon tillbaka sitt erkännande och höll fast vid att hon handlat efter Guds vilja. Den 30 maj 1431 brändes hon till döds intill katedralen i Rouen, 19 år gammal.

Problemet för Karl VII var nu att han blivit krönt till kung tack vare en kättare som bränts på bål. Därför kom domen mot Jeanne att 1456 upphävas av den franska kyrkan med motiveringen att bakom domen låg engelsmännens hat mot Jeanne. Men den upphävda domen gav ju inte livet tillbaka till Jeanne. I stället kom minnet av henne att falla i glömska, i stort sett ända fram till 1800-talet då det vaknade ett förnyat intresse för henne. Hon blev snart en symbol för Frankrike och för kampen för det rättvisa. Det växte fram en önskan om att helgonförklara Jeanne, vilket också skedde men inte förrän 1920. Den enkla bondflickan från Lorraine blev därmed evigt ihågkommen som renhjärtad hjältinna.


Joan of Arc

A simple farm girl who became a heroine of war and a saint – a life that interests me.

We know that she was born in 1412 in the French district Lorraine (or Lothringen). As a young girl she heard voices from angels and saints. They urged her to force out the Englishmen from France and help the French crown prince to be crowned as king.

The north of France, included Paris, was at this time occupied by England. The Englishmen thought that they had the right to the crown since the mad French king Charles VI had abdicated in favour for the English king. The son of Charles, also named Charles, tried to reclaim the throne but did not succeed. Instead he lived with his court in the area south of Orleans – which was possessed by the Englishmen. French tradition stated that the king of France should be crowned in the cathedral in Reims and get greased by the holy oil, but the problem was also that Reims was occupied.

Joan could not read or write. Her family were peasants and she had grown up under simple circumstances. She worked at the fields and watched the cattle. The thing that separated her from other farm girls was that she had visions that urged her to save France. She saw herself as the chosen one.

It took quite a long time of persuasion before the young Joan got the permission to visit the crown prince. It says she had persuaded the local herald to let her, under escort through occupied country, ride to the court. Obviously she made a great impression on the prince who gave her an army and the task to recapture the city of Orleans.

Orleans’ location was very strategic, along the river Loire and not far from Paris. It was important for the French to reconquer the city. And Joan did it! Only a few months after her first meeting with Prince Charles, in the year 1429, the city was back to the French.

Her success continued and in July the same year Reims was recaptured and Charles was crowned as Charles VII. Now the king had achieved his aims but Joan wanted more. She wanted to force out every Englishmen from France and her next goal was to reconquer Paris. But she failed – wounded by a arrow in her leg and defeated, she was ordered by the king to redraw.

From now on she did have the king’s support and it did not take a long time before she was handed over to the Englishmen. In captivity she was taken to the city Rouen to be in trialed by the Catholic Church. Joan was very religious and her faith had been tested by the French king before he was persuaded that she could be of help to him. Joan thought her task was religious, she had got the task to save France by God. She could not understand why she was accused of heresy by the church. But the hatred of the Englishmen made them use the church as a tool to get to Joan.

The captivity was a hard time for Joan, especially when it made her doubt her self and her faith. The Englishmen thought it was of importance to make her confess to heresy and that she had acted by direction on the devil so they could punish her: Had she not been dressed like a man? And the voices, was it not the devil she had heard?

The idea was that the Englishmen through the church wanted to prove that Joan was a heretic and that she confessed before she was executed. Otherwise it was a possibility that she would be seen as a martyr and get great importance for the political development. Obviously the French king also realized this and that is why she was handed over to the enemies without Charles having done anything to help her. She was simply too inconvenient for both sides to let her live.

When she got her death sentence after a long trial, Joan was broken both mentally and physically. She confessed that the voices did not exist and that she had done wrong when she dressed like a man. But only after a few days she withdrew her confession and was certain of that she had acted by the will of God. On the 30th of May 1431 she was burned alive next to the cathedral in Rouen, only 19 years of age.

The problem for Charles VII was now that he had been crowned thanks to a heretic who had been burned at the stakes. That is why the sentence was cancelled by the French church in 1456, saying that behind the sentence was the Englishmen’s hatred against Joan. But the cancelled sentence did not bring Joan back to life. Instead she was to be forgotten, more or less until the 19th century when there was a renewed interest in her. She soon became a symbol for France and the struggle for justice. There were demands made to make Joan a saint but this did not happened until 1920. The simple farm girl from Lorraine was now for ever remembered as a pure hearted heroine.

3 kommentarer:

Lily sa...

"Joan of Arc" - Det första jag tänker på är OMD.
Levnadsödet intresserar och fascinerar mig också..
Tack för att du friskar upp minnet :)
Ha det fint
Kram Lily

Trolda sa...

Jag minns att vi läste en hel del om damen i fråga i skolan - och man blev oerhört fascinerad av hennes levnadsöde. är nog något helt annat att läsa om det NU, då man inte "måste" utan kan ta till sig det i lugn och ro... Spännande! Jag har dessvärre inte så mycket TID just nu för läsning...det är annat som påkallar min uppmärksamhet...;-)

Mvh Trolda ;-)

Bruno och Mig sa...

Va bra att friska upp minnet lite.
Vilket spännande och gripande liv.

Ha en skön kväll
Kramar L